Die bör­sen­no­tier­te S IMMO AG fei­ert mor­gen, am 18.09.2014, das zehn­jäh­ri­ge Be­ste­hen ih­res Mul­ti­funk­ti­ons­zen­trums Ar­ca­de Meid­ling in Wien. Das Ge­bäu­de be­fin­det sich an der E [...]